• (94020) Zhang Xiao Bai (xiaobaiart) – Miss Royal City

  • (94022) Luis Royo – Apocalypse

  • (1154) Sexy lady in lingerie.

  • (72712) Shuichi Wada – 01

  • (78069) Red Sonja by Fred Ian

  • (94024) Rafa Teruel (rafater) – Vanra and the Fire Dragon